Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων της προκήρυξης με αριθμ. 1/2019 της ΔΠΛ-ΜΓΙΚ