Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

15-09-2017 09:00

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                               --------------------

      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα

   

    Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του ν.2190/94 «οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α΄/762010)

3. Την υπ’ αριθ. 6/2017 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου η οποία επικυρώθηκε με τη    με αριθμ.πρωτ: 2982/37416 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

4. Την υπ' αριθμ. Οικ. 23882/13-7-20017 Απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΟΩ2465ΧΘ7-Ξ7Τ)  με θέμα "Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου".

5. 132/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ με Θέμα " Καθορισμός τριμελούς επιτροπής για τιν έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υποψηφίων και την αξιολόγηση αυτών των συμβάσεων ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

5. Tην με αρ. 132/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ με Θέμα "Καθορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υποψηφίων και την αξιολόγηση αυτών των συμβάσεων ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

                   

                    

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

                                             ----------------------------

Τη σύναψη σύμβασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)  έντεκα (11) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών , με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει ,τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 και το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 , όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:  

  

                 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Δάσκαλοι στα εργαστήρια ζωγραφικής -ζωγράφοι       ΠΕ

   Εννέα (9)

Δάσκαλος στα εργαστήρια κεραμικής-κεραμίστας   ΔΕ

   'Ενας  (1)

Δάσκαλος στο εργαστήρι χαρακτικής-χαράκτης     ΠΕ

    Ένας (1)

 

                           

 

 

                                ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

                              ----------------------------------------------------

Α. Για την κατηγορία ΠΕ, ομώνυμος τίτλος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης  ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β. Για την κατηγορία ΔΕ, ομώνυμος τίτλος τεχνικού-επαγγελματικού Λυκείου-Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής.

Γ. Για όλες τις κατηγορίες απαιτείται εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον ενός έτους.

Δ. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη υποψηφίων χωρίς εμπειρία , κατόπιν δημόσιας κλήρωσης λόγω ισοβαθμίας.

 

                               ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

                               -----------------------------------------------

      Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδίκια στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση :Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

              

                     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

                    -----------------------------------------------

  1. Αίτηση
  2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ,που να δηλώνεται ο χρόνος εμπειρίας σε αντίστοιχη ειδικότητα, ο οποίος θα καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα.

Η ανωτέρω βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ,θα προσκομιστεί μόνο από τους επιτυχόντες , μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης.

      6.   Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το   

             Άρθρο 16 του υπαλληλικού Κώδικα:

            α. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για

            κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,

            απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,  απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση

            καθήκοντος, καθ΄υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για  

            οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής

            εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

            β. ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για

            κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό

            έχει παραγραφεί.

            γ .ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και

            για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

            δ. ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση(πλήρη

            ή μερική)και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

      

           Η κατάταξη θα γίνει για όλες τις ειδικότητες, βάσει της εμπειρίας κατά

φθίνουσα  σειρά.

   

   Προθεσμία & τόπος υποβολής αιτήσεων

   

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10) ημέρες (υπολογιζόμενες      ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης

Λάρισας  -Γ. Παπανδρέου 2  από 26/9/2017 έως και 5/10/2017 και από ώρα 8:30 έως 14:30

  

Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων - Υποβολή ενστάσεων

     

Η επιλογής των υποψηφίων από την επιτροπή προσωπικού που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 132/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρσαίων/ Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει με την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση

 

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης

         

  Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων  της Δημοτικής Πινακοθήκης  Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα  στις 15/9/2017, στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Λ.- Μ.Γ.Ι.Κ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων και στην διαύγεια.

                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                

                                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Πίσω

Εγγραφείτε στα Newsletters μας

* υποχρεωτικό

Νέα - Ανακοινώσεις

18-09-2018 17:17

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο τμήμα χαρακτικής ενηλίκων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα. 

Διαβάστε περισσότερα …

17-09-2018 14:02

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα φιλοξενεί στους Μεγάλους εκθεσιακούς χώρους - Αίθουσα Ειρήνης Γ. Κατσίγρα, την ατομική έκθεση της εικαστικού Λυδίας Δαμπασίνα με τίτλο “MORS”, στην οποία περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, φωτογραφίες και βίντεο της εικαστικού της χρονικής περιόδου 1981 - 2018.

Διαβάστε περισσότερα …

Ψηφιακή Συλλογή Γ.Ι.Κατσίγρα

Δείτε τα έργα της συλλογής

presentation

Μετάβαση στο site της ψηφιακής συλλογής

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Facebook

eqa iso